Bảo mật thông tin khách hàng, chỉ phục vụ cho việc giao hàng.